< 1. PERFORMANCES / VOORSTELLINGEN / VORSTELLUNGEN >

Eurythmy is -just like music and dance- an important performing art. It deserves to be seen! In this festival the organizers made a selection out of a big offer worldwide. There has been made a cross-section of more classical tinted Eurythmy till the most contemporary experiments: together about 20 programmes.

The festival is also the place where apart from the audience organizers can see were it is all about. They will be invited to see the shows and join in the discussions.

< more info ... >

Evenals muziek en dans is de euritmie een belangrijke uitvoerende kunst die het verdient om gezien te worden. Er is voor dit festival uit het grote aanbod wereldwijd een selectie gemaakt waarbij de zo veel als mogelijk de kwaliteit voorop staat. Er is een dwarsdoorsnede gemaakt van meer klassiek getinte euritmie tot de meest eigentijdse experimenten: tezamen circa 20 programma's.
Het festival is een plaats waar naast festivalpubliek ook theaterprogrammeurs kunnen zien waar het in de euritmie om te doen is. Zij worden dan ook uitgenodigd uitvoeringen te komen bekijken en discussies bij te wonen en te verlevendigen.

< meer info ... >

Eurythmie ist ebenso als Musik und Tanz eine wichtige ausführende Kunst, die es verdient gesehen zu werden. Für dieses Festival ist aus das grosse weltweite Angebot eine Selection gemacht, wobei die Kwalität entscheidend war. Es ist einen Querschnitt gemacht von mehr klassisch gefärbte Eurythmie bis die meist zeitgemässe Experimenten: zusammen etwa 20 Programms.
Das Festival ist auch ein Platz wo neben Festivalpublikum auch Theaterprogrammeurs eingeladen werden um Vorstelungen zu sehen und teilnehmen an der Auseinandersetzungen.

< mehr Info ... >

< * theaterbusvervoer vanuit Driebergen/Zeist  * >


< 2. WORKSHOPS >

The festival organisation does not want to make differentiate between eurythmists, eurythmy students and people who are interested in eurythmy. Everyone can participate in each workshop. You can choose for active participation or observation (or both alternated). In the 'Grote Zaal' there is place for about 60 active participants. In the 'Kleine Zaal' there is place for 40 and in the 'Ketelhuis' there can be 20 people.
In the beginning of the festival participants will be divided according to their preferences.

NB. Exclusive owners of Passe-partout A and B and (as long there is place) assistants of the festival are allowed to participate in the workshops.

< more info ... >

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen euritmisten, euritmiestudenten en overige euritmie-geïnteresseerden. Iedereen kan dus aan ieder gewenste workshop deelnemen. Men kan kiezen of men actief deelneemt of als toeschouwer (of eventueel afwisselen). In de Grote Zaal kunnen maximaal ongeveer 60 mensen deelnemen, in de Kleine Zaal maximaal 40 en in het Ketelhuis 20 personen.
Op de eerste dag van het festival wordt -zo veel mogelijk rekeninghoudend met de voorkeur van de deelnemers- een definitieve verdeling gemaakt.

N.B. Uitsluitend houders van Passe-partout A en B en (voor zover er plaats is) medewerkers aan het festival mogen aan de workshops deelnemen.

< meer info ... >

In dieses Festival wird keinen Unterschied gemacht zwischen Eurythmist(en) (innen), Studenten und auf andere Art und Weise Interessierten. Jedermann kann sich beteiligen an jede gewünschte Workshop. Man kann wählen ob mann sich activ oder als Zuschauer beteiligt. In der 'Grote Zaal' können höchstens etwa 60 Personen teilnehmen, in der 'Kleine Zaal' 40 und in der 'Ketelhuis' etwa 20 Personen.
An dem ersten Tage des Festivals wird -Rechnung gehalten mit der Vorzüge der Teilnehmer- eine endgültige Verteilung gemacht.

N.B. Nur Besitzer des Passpartouts A und B und (insofern es Platz gibt) Mitarbeiter des Festivals haben Erlaubnis an der Workshops teil zu nehmen.

< mehr Info ... >

 


< 3. PLENARY TALKS / PLENAIRE GESPREKKEN / PLENUMGESPRÄCHE >

over/about/über

90 jaar euritmie - historisch bewustzijn en nieuwe ontwikkelingen
90 years eurythmy - historical awareness and new developments
90 Jahre Eurythmie – Rückblick und neue Entwicklungen

< more info ... > < meer info ... > < mehr Info ... >